Vacatures

Groenhartig heeft momenteel twee open posities:

We zoeken een Tuinman/vrouw voor 4-5 dagen per week (32/38 uur) vanaf feb/maart met een passie voor ecologische seizoensgebonden voedselproductie voor de lokale markt.

We zijn ook op zoek naar een orderpicker en bezorger (zo snel mogelijk) voor werk tijdens de winter van 2023/2024 (en daarna) om bestellingen en groentenpakketten samen te stellen en te bezorgen op onze bezorgdagen. We zoeken per direct iemand voor de vrijdag, maar vanaf januari ook dinsdag en woensdag. Beschikbaarheid op deze dagen is een pré. Rijbewijs en wat rijervaring in de stad is vereist.

Het is ook mogelijk dat deze functie vanaf februari/maart verandert in de functie van tuinman. Eventueel met behoud van een rol in het orderverzamelen en bezorgen.

Wat hebben we van je nodig?

Groenhartig teelt een grote verscheidenheid aan producten voor de Amsterdamse horeca. Veel van deze producten vallen niet onder de categorie ‘alledaagse groente’. Je moet dus een beetje leergierig zijn en een natuurlijke drang hebben om initiatief te nemen en je eigen vorm te vinden binnen het bedrijf. Efficiëntie is hier superbelangrijk: we proberen zoveel mogelijk gedaan te krijgen door slim te werken. We proberen ook graag nieuwe dingen uit: jouw input en ideeën zijn altijd welkom en iets waar we naar op zoek zijn.

Hoe ziet het eruit?

Je werkdag zit vol afwisseling en zal er heel verschillend uitzien. Dit komt omdat het werk hier afhangt van wat er gedaan moet worden en wat jouw sterke punten zijn. Als een zeer algemeen voorbeeld, kunnen de werkzaamheden bestaan uit:

– Tuinonderhoud
– Dag-tot-dag planning
– Planten, wieden en oogsten
– Gewassen en algemeen tuinonderhoud
– Orders verzamelen
– Veel communiceren

Omdat we steeds meer werken met Nederlandse biologische seizoensproducten van andere leveranciers voor zowel de verkoop aan onze restaurants als voor onze groentenpakket-leden, is het werk in de winter vooral gericht op het voorbereiden van bestellingen en het wegbrengen daarvan, met aanvullend daarop wat tuinonderhoud.

Over het algemeen is het belangrijk dat je de basistaken in de tuin zelfstandig kunt uitvoeren, dus relevante (tuinier/horeca) werkervaring helpt. Maar het belangrijkste is je drive, je werk- en leerhouding en dat je het hart op de juiste plaats hebt!

Wat levert het mij op?

Op termijn groei je gestaag mee met Groenhartig. Je bent hier op de juiste plek als je ook affiniteit hebt met ecologisch tuinieren en ethische voedselproductie met een ijverige, proactieve werkhouding en een passie om met je handen in de aarde te zitten en buiten te werken.
Contract en salaris zijn bespreekbaar en zowel zelfstandigen als payroll sollicitanten zijn welkom.

Part time seizoenswerkers, stagiaires en vrijwilligers

Aangezien Groenhartig een sterke seizoengerichtheid heeft, is er in het teeltseizoen (maart t/m november) meer werk te doen dan in het winterseizoen. We zijn daarom altijd op zoek naar seizoensmedewerkers (april t/m november), en gemotiveerde vrijwilligers die ons willen ondersteunen en leren hoe onze manier van ecologische tuinbouw in de stad werkt.

Stage

Stage lopen kan ook bij ons. We zijn een erkend leerbedrijf en er valt een hele hoop te leren over het telen van bijzondere groenten, kruiden, eetbare bloemen en andere producten op intensieve ecologische wijze voor restaurants en particulieren. We staan altijd open voor studenten van relevante opleidingen die willen leren om op relatief kleine schaal voor de directe markt te telen en te verkopen.

Neem hier contact met ons op!

Open positions

Groenhartig currently has two open positions:

We’re looking for a Gardener for 4-5 days a week (32/38 hours) from Feb/March onwards with a passion for ecological seasonal food production in the local market.

We’re also looking for an Order picker and delivery person (as soon as possible) for work during Winter 2023/2024 (and after) to put together orders and veggie boxes and deliver them on our delivery days. We need someone for Friday asap. Tuesday and Wednesday are our other delivery days and will become available from January onwards. Drivers licence and some experience with city driving needed, and a little gardening in the remaining hours.

There is also the possibility of this role turning into the Gardener position from Feb/March onwards. Possibly with retaining some role in the order picking and doing deliveries.

What do we need from you?

Groenhartig grows a bunch of different produce for the Amsterdam catering industry. Many of these products don’t fall under the ‘everyday vegetable’ category. So you’ll need to have a bit of an inquisitive mind, and a natural drive for taking initiative and shaping your own mould within the company. Efficiency is super important here: we try to get as much done as possible by working smart. We also like to try new things: your input and ideas are always welcome and something we look for.

What will it look like?

Your day-to-day is full of variety and will look very different. This because the work here depends on what needs doing and what your strengths are. As a very generalised example, work could include:

– Garden maintenance
– Day-to-day planning
– Planting, weeding, and harvesting
– Crop and general garden maintenance
– Order picking
– Lot’s of communicating about crops

As we’re increasingly working with Dutch organic seasonal produce from other suppliers—for both sales to our restaurants and for our veggie box members—winter work is mainly focussed on preparing orders as well as garden maintenance.

In general, it’s important you can perform basic garden tasks independently, so relevant (gardening/hospitality) work experience helps. But the most important things are your drive, your attitude towards work and learning, and having your heart in the right place!

What’s in it for me?

In due course, you’ll grow steadily together with Groenhartig. This would be the right place for you to work if you also have an affinity for ecological gardening and ethical food production with a diligent, pro-active attitude to work and a passion for getting your hands in the earth.
Contract and salary is negotiable, and both self-employed and payroll applicants are welcome.

Part-time seasonal workers, interns and volunteers

Since Groenhartig has a strong seasonal orientation, there is more work to do in the growing season (March to November) than in the winter season. We are therefore always looking for seasonal workers (April to November),  and motivated volunteers who want to support us and learn how our way of ecological gardening works in the city.

Internship

You can also do an internship with us. We are a recognised learning company and there is a lot to learn about growing (specialty) vegetables, herbs, edible flowers and other products in an intensively ecological way for restaurants and private individuals. If you are a student from outside the Netherlands you are also very welcome. We have experience with foreign students as well.

Neem hier contact met ons op!

 

Groenhartig is een kleinschalige seizoensgerichte ecologische groentekwekerij in Amsterdam-West met 3500m2 productie. We telen naast groenten en salades ook een flinke variëteit aan kruiden, eetbare bloemen, kleinfruit en nicheproducten voor directe verkoop. De focus ligt op de intensieve ecologische (bio zonder keurmerk) teelt van relatief snelgroeiende gewassen, maar we werken daarnaast ook met voedselhagen waar fruitbomen en struiken met meerjarige eetbare en bloeiende onderbegroeiing gecombineerd wordt voor extra oogst, bio diversiteit, ‘pest management’ en microklimaat.

We zijn begonnen met een sterke focus op de lokale horeca, maar richten ons sinds 2020 ook op particuliere consumenten met een wekelijkse groentetas met bekende en onbekende producten van voornamelijk eigen teelt en een aantal producten van andere lokale eco/bio producenten waar we mee samenwerken.